Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 3. Dạng lượng giác của số phức

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Dạng lượng giác của số phức
  • 2. Công thức Moivre
  • 3. Dùng Casio
X