PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 6. Các vấn đề vận dụng cao về số phức.

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Tạo câu VDC từ dạng hình học
  • 2. Tạo câu VDC từ dạng đai số và lượng giác
  • Ví dụ 4
X