Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Bài 01. Hai quy tắc cốt lõi của phép đếm

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

X