PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 09. LƯỢNG GIÁC

Bài 03. Các bài toán lượng giác chứa tham số

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Các điều kiện về nghiệm
  • 2. Các bài toán
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
X