PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 10. CÁC KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CỦA CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

Bài 03. Giới hạn, hàm số liên tục và các dạng bài

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Các khái niệm liên quan đến giới hạn
    • a. Giới hạn dãy số
    • b. Csn lùi vô hạn và giới hạn hàm số
  • 2. Hàm số liên tục
  • 3. Một số định lí
X