Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 10. CÁC KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CỦA CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

Bài 03. Giới hạn, hàm số liên tục và các dạng bài

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Các khái niệm liên quan đến giới hạn
    • a. Giới hạn dãy số
    • b. Csn lùi vô hạn và giới hạn hàm số
  • 2. Hàm số liên tục
  • 3. Một số định lí
X