PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giao tử trong trường hợp các gen phân li độc lập
  • Giao tử trong TH các gen liên kết hoàn toàn
  • Giao tử trong TH hoán vị gen
  • Giao tử trong TH đột biến cấu trúc NST
  • Giao tử trong TH đột biến số lượng NST
  • Các bài toán nâng cao về giao tử
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 14. (BT) Gi gỉ gì gi cái gì cũng có về Giao tử

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 2.085

Nội dung bài giảng:

+ Giao tử trong trường hợp các gen phân li độc lập
+ Giao tử trong TH các gen liên kết hoàn toàn và hoán vị gen
+ Giao tử trong TH đột biến NST
+ Các bài toán nâng cao về giao tử

Chưa có thông báo nào