PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết chung (Clip 1)
  • I. Phân ly độc lập tích hợp tương tác gen (Clip 2)
  • II. Tích hợp phân li độc lập và liên kết gen (Clip 3)
  • III. Tích hợp phân li độc lập và hoán vị gen (Clip 4)
  • IV. Tích hợp liên kết gen và hoán vị gen (Clip 5)
  • V. Tích hợp liên kết gen và tương tác gen (Clip 6)
  • VI. Tích hợp hoán vị gen và tương tác gen (Clip 7)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 18- Xác định kiểu gen bố mẹ khi có nhiều qui luật di truyền chi phối

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 1.394

Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết chung
+ Phân ly độc lập tích hợp tương tác gen
+ Tích hợp phân li độc lập và liên kết gen
+ Tích hợp phân li độc lập và hoán vị gen
+ Tích hợp liên kết gen và hoán vị gen
+ Tích hợp liên kết gen và tương tác gen
+ Tích hợp hoán vị gen và tương tác gen

Chưa có thông báo nào