PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sự trao đổi vật chất trong HST
    • chuỗi thức ăn, lưới thức ăn
    • Bậc dinh dưỡng
  • Dòng năng lượng trong HST và hiệu suất sinh thái
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 8. Sự trao đổi vật chất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 820

Nội dung bài giảng:

+ Sự trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
+ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
+ Hiệu suất sinh thái

Chưa có thông báo nào