Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 13. Các bài toán hay và khó mang tính cốt lõi của phần hàm số

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Các phép biến đổi đồ thị
  • 1. Các phép biến đổi đồ thị (tiếp)
  • 2. Các vấn đề liên quan đến đồ thị y=f'(x)
    • VD1
    • VD2
X