PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 13. Các bài toán hay và khó mang tính cốt lõi của phần hàm số

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Các phép biến đổi đồ thị
  • 1. Các phép biến đổi đồ thị (tiếp)
  • 2. Các vấn đề liên quan đến đồ thị y=f'(x)
    • VD1
    • VD2
X