PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 2: Sóng Cơ và Sự Truyền Sóng - P2.

Độ dài: 72 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Bài tập cơ bản về sóng cơ và sự truyền sóng
- Bài tập về phương trình sóng

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết và Ví dụ 1
  • Ví dụ 2,3,4
  • Ví dụ 5,6,7
  • Ví dụ 8,9
X