PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 5: Giao Thoa Sóng - P2.

Độ dài: 80 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát các trường hợp giao thoa giữa 2 nguồn sóng kết hợp
- Điều kiện các điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Dạng 3
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
X