PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 2. Sự truyền sóng ánh sáng đơn sắc

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
X