PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết 1 (THAM KHẢO)
  • Ví dụ (THAM KHẢO)
  • Lý thuyết 2
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 6. Giao thoa hai khe chiếu đồng thời ba bức xạ; Ánh sáng trắng

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 36.147

Nội dung bài học: Giao thoa sóng ánh sáng hai khe chiếu đồng thời nhiều bức xạ


Chưa có thông báo nào