Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 7. Quang phổ

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (11)

X