Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 11. THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

Bài 1: Thí nghiệm thực hành.

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý:

- Ví dụ 2, các em sửa lại như sau [overline{g}=frac{4{{pi }^{2}}overline{l}}{{{overline{T}}^{2}}}]

Trao đổi bài (2)

X