Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 1. Chiến tranh thế giới thứ hai và những tác động với Việt Nam

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng giới thiệu những tác động của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) đến tình hình cách mạng Việt Nam

Trao đổi bài (0)

X