Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 2: Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với Việt Nam.

Độ dài: 13 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu mối liên hệ, tầm ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 tới cách mạng Việt Nam.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Ảnh hưởng đến Nguyễn Ái Quốc
  • 2. CMT10 Nga ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
  • 3. Ảnh hưởng đến VN
X