Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 3: Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – năm 2000)

Độ dài: 16 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu mối liên hệ giữa phong trào cách mạng ở Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Mĩ Latinh

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Cuối thế kỷ XIX - 1945
  • 2. 1945 - 2000
X