Học tốt 11

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13. NHIỆT HỌC (LỚP 10) - NỘI DUNG THAM KHẢO

Bài 2: Cơ sở của nhiệt động lực học - Sự nở vì nhiệt - Sự chuyển thể - Độ ẩm không khí

Độ dài: 51 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Cơ sở của nhiệt động lực học
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
 • 2. Sự nở vì nhiệt của chất rắn
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
 • 3. Sự chuyển thể của các chất
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
 • 4. Độ ẩm không khí
X