Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Từ trường do dây dẫn thẳng dài sinh ra
  • Ví dụ 1
  • Từ trường do vòng dây sinh ra
  • Ví dụ 2
  • Từ trường do ống dây sinh ra
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Sơ đồ tư duy kiến thức về từ trường do các dòng điện sinh ra
Nhấn để bật tiếng

Chương 2. Từ trường và hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 1. Từ trường do các dòng điện sinh ra

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 225


Chú ý: Đề bài các ví dụ trong Video nằm trong file Tài liệu bài giảng. Học sinh cần xem tài liệu này trước khi xem video để đảm bảo chất lượng của bài học
Nội dung bài học:
- Từ trường do dây dẫn thẳng dài vô tận sinh ra
- Từ trường do vòng dây sinh ra
- Từ trường do ống dây sinh ra

Chưa có thông báo nào