Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Chương 2. Từ trường và hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 1. Từ trường do các dòng điện sinh ra

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung


Chú ý: Đề bài các ví dụ trong Video nằm trong file Tài liệu bài giảng. Học sinh cần xem tài liệu này trước khi xem video để đảm bảo chất lượng của bài học
Nội dung bài học:
- Từ trường do dây dẫn thẳng dài vô tận sinh ra
- Từ trường do vòng dây sinh ra
- Từ trường do ống dây sinh ra

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Từ trường do dây dẫn thẳng dài sinh ra
  • Ví dụ 1
  • Từ trường do vòng dây sinh ra
  • Ví dụ 2
  • Từ trường do ống dây sinh ra
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Sơ đồ tư duy kiến thức về từ trường do các dòng điện sinh ra
X