Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4 - Ví dụ 5 - Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng

Chương 2. Từ trường và hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 3. Suất điện động cảm ứng

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 441


Chú ý: Đề bài các ví dụ trong Video nằm trong file Tài liệu bài giảng. Học sinh cần xem tài liệu này trước khi xem video để đảm bảo chất lượng của bài học
Nội dung bài học:
- Hệ thống quá các kiến thức về dòng điện cảm ứng
- Các dạng bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ

Chưa có thông báo nào