Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Chương 3. Quang hình

Bài 1. Định luật khúc xạ và Lăng kính

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung


Chú ý: Đề bài các ví dụ trong Video nằm trong file Tài liệu bài giảng. Học sinh cần xem tài liệu này trước khi xem video để đảm bảo chất lượng của bài học
Nội dung bài học:
- Định luật khúc xạ ánh sáng
- Lăng kính và sự truyền ánh sáng qua lăng kính

Trao đổi bài (13)

X