Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Chương 3. Quang hình

Bài 2. Thấu kính – bài toán thấu kính hội tụ

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 314


Chú ý: Đề bài các ví dụ trong Video nằm trong file Tài liệu bài giảng. Học sinh cần xem tài liệu này trước khi xem video để đảm bảo chất lượng của bài học
Nội dung bài học: Các kiến thức và dạng bài về thấu kính phân kì
Chú ý: Trong video ví dụ 2, phút 2:39 các em sửa lại kết quả, d = 25 cm

Chưa có thông báo nào