Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Chương 3. Quang hình

Bài 3. Bài toán thấu kính phân kì

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 27

Chưa có thông báo nào