Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Chương 1. Điện trường và dòng điện

Bài 1. Định luật Cu – Lông và tổng hợp lực

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học

- Hệ thống các kiến thức về lực tương tác tĩnh điện
- Các dạng bài tập trọng tâm
Chú ý: Xem và làm trước các ví dụ trong Video trong tài liệu bài giảng đính kèm.
Mục lí thuyết, phút 8:35, sửa lại công thức như sau: $${d^2} = {a^2} + {b^2} - 2{
m{a}}bc{
m{os}}alpha $$
Ví dụ 2, phút 4:50, các em sửa lại như sau:
$${{F}_{23}}={{F}_{43}}={{9.10}^{9}}.frac{{{3.10}^{-6}}{{3.10}^{-6}}}{{{0,3}^{2}}}=0,9left( N
ight)$$

Trao đổi bài (2)

X