Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết, ví dụ 1:
  • Ví dụ 2,3,4:
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Điện trường và dòng điện

Bài 3. Công của lực điện trường và hiệu điện thế

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 30

Nội dung bài học:

- Hệ thống lí thuyết về công của lực điện trường và hiệu điện thế
- Các dạng bài tập trọng tâm
Chú ý: Trong video ví dụ 1, phút 06:51 thầy ghi nhầm, các em sửa lại như sau: T = 1,98 s

Chưa có thông báo nào