Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Chương 1. Điện trường và dòng điện

Bài 3. Công của lực điện trường và hiệu điện thế

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Hệ thống lí thuyết về công của lực điện trường và hiệu điện thế
- Các dạng bài tập trọng tâm
Chú ý: Trong video ví dụ 1, phút 06:51 thầy ghi nhầm, các em sửa lại như sau: T = 1,98 s

Trao đổi bài (0)

X