Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Chương 1. Điện trường và dòng điện

Bài 4. Tụ điện

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Hệ thống lí thuyết về tụ điện
- Các dạng bài tập trọng tâm
Chú ý: Xem và làm trước các ví dụ trong Video trong tài liệu bài giảng đính kèm.
Lưu ý:
- Ví dụ 3, thầy thay nhầm giá trị của d

Trao đổi bài (0)

X