Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Điện trường và dòng điện

Bài 4. Tụ điện

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 20

Nội dung bài học:

- Hệ thống lí thuyết về tụ điện
- Các dạng bài tập trọng tâm
Chú ý: Xem và làm trước các ví dụ trong Video trong tài liệu bài giảng đính kèm.
Lưu ý:
- Ví dụ 3, thầy thay nhầm giá trị của d

Chưa có thông báo nào