Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD1,2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Điện trường và dòng điện

Bài 7. Định luật ôm cho toàn mạch và ứng dụng

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 20

Nội dung bài học:

- Hệ thống lí thuyết về định luật Ôm cho toàn mạch
- Các dạng bài tập trọng tâm
Chú ý: Xem và làm trước các ví dụ trong Video trong tài liệu bài giảng đính kèm.

Chưa có thông báo nào