Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 1. Đại cương dao động điều hòa

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Chú ý: Trong video ví dụ 4, ý a, phút 09:10 thầy nhẩm nhầm, các em sửa lại như sau:

[left| egin{array}{l} v{
m{ }} = - frac{{5pi }}{2}{
m{ }}cm/s\ a = frac{{5{pi ^2}sqrt 3 }}{2}cm/{s^2} end{array}
ight.]

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Một số khái niệm
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Biểu thức v, a trong dao động điều hòa + Ví dụ 4
X