Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 3. Con lắc đơn

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo con lắc đơn + VD 1, 2
  • Năng lượng con lắc đơn + VD3
X