Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo con lắc đơn + VD 1, 2
  • Năng lượng con lắc đơn + VD3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 3. Con lắc đơn

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 177

Chưa có thông báo nào