Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 4. Các loại dao động - Dao động điều hòa

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 7 loại dao động
  • Cách biểu diễn một dao động điều hòa
  • Tổng hợp hai dao động điều hòa
X