Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Một số định nghĩa
  • Một số định nghĩa khác
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC

Bài 1. Đại cương về sóng cơ học

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 194

Chưa có thông báo nào