Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Giao thoa
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Sóng dừng
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC

Bài 2. Giao thoa sóng - Sóng dừng

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 161

Chưa có thông báo nào