Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC

Bài 3. Sóng âm

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm cơ bản
  • Đặc trưng sinh lí
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
X