Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 2. Định luật ôm cho đoạn mạch R,L, C mắc nối tiếp

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Định luật Ôm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
X