Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 2. Sóng điện từ và nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Độ dài: 17 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sóng điện từ
  • Ví dụ 1, 2
  • Thu phát sóng điện từ + Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
X