Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 1. Tán sắc và giao thoa ánh sáng.

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng tán sắc ánh sáng, Ví dụ 1
  • Hiện tượng giao thoa ánh sáng, Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
X