Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Thuyết lượng tử và hiện tượng quang điện ngoài
  • Hiện tượng quang điện ngoài + Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Hiện tượng quang điện trong
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 1. Thuyết lượng tử và hiện tượng quang điện

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 9

Chưa có thông báo nào