Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 3. Laze và tia X

Độ dài: 17 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X