Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 1. Đại cương về hạt nhân nguyên tử

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Chú ý: phần ví dụ thầy thay số nhầm mn và mp, các em thay số lại, kết quả như sau:

[egin{array}{l} a)Delta m = 4.1,0073u + left( {10 - 4}
ight).1,0087u - 10,0135u = 0,0679u\ b){{
m{W}}_{lk}} = Delta m.{c^2} = 0,0679u.{c^2} = 0,0679.931,5 = 63,25left( {MeV}
ight)\ c){{
m{W}}_{lkr}} = frac{{{{
m{W}}_{lk}}}}{A} = frac{{63,25}}{{10}} = 6,325left( {MeV/nuclon}
ight) end{array}]

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo nguyên tử và một số khái niệm
  • Năng lượng liên kết, nămg lượng liên kết riêng và độ hụt khối
X