Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo nguyên tử và một số khái niệm
  • Năng lượng liên kết, nămg lượng liên kết riêng và độ hụt khối
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 1. Đại cương về hạt nhân nguyên tử

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 127

Chú ý: phần ví dụ thầy thay số nhầm mn và mp, các em thay số lại, kết quả như sau:

[egin{array}{l} a)Delta m = 4.1,0073u + left( {10 - 4}
ight).1,0087u - 10,0135u = 0,0679u\ b){{
m{W}}_{lk}} = Delta m.{c^2} = 0,0679u.{c^2} = 0,0679.931,5 = 63,25left( {MeV}
ight)\ c){{
m{W}}_{lkr}} = frac{{{{
m{W}}_{lk}}}}{A} = frac{{63,25}}{{10}} = 6,325left( {MeV/nuclon}
ight) end{array}]

Chưa có thông báo nào