Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 2. Lực hạt nhân, công thức tương đối tính và phản ứng hạt nhân

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lực hạt nhân, công thức tương đối tính
  • Ví dụ 1
  • Phản ứng hạt nhân
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch
X