Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 3. Phóng xạ

Độ dài: 17 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Một số khái niêm
  • Ví dụ
  • Bản chất và tính chất của tia phóng xạ
X