Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • 3 công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. CHUYỂN ĐỘNG CHẤT ĐIỂM

Bài 1. 03 công thức chuyển động biến đổi đều

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 11

Chưa có thông báo nào