Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 1. CHUYỂN ĐỘNG CHẤT ĐIỂM

Bài 1. 03 công thức chuyển động biến đổi đều

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 3 công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
X