Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VÀ CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM, VẬT RẮN

Bài 4. Chuyển động ném ngang

Độ dài: 18 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X