Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Cân bằng chất điểm:
  • Cân bằng của vật rắn có trục quay cố định
  • Quy tắc hợp lực song song
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VÀ CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM, VẬT RẮN

Bài 5. Cân bằng của chất điểm và của vật rắn có trục quay

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 13

Chưa có thông báo nào