Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 3. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bài 3. Định luật bảo toàn cơ năng

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Thế năng - Ví dụ 1,2
  • Cơ năng - Ví dụ 3,4,5
X