Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 4. NHIỆT HỌC

Bài 1. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X