Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 5. CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG VÀ SỰ CHUYỂN THỂ

Bài 1. Biến dạng cơ của chất rắn và sự nở vì nhiệt

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
X