Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

VẬT LÍ 10 (CHUYÊN ĐỀ CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO)

Bài 1. Quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp và các định luật

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 138

Chưa có thông báo nào