Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1, Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Dạng 2, Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

VẬT LÍ 10 (CHUYÊN ĐỀ CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO)

Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 54

Chưa có thông báo nào